ໝວດໝູ່

ຮ້ານຄ້າ

26 ພົບຜະລິດຕະພັນ
ນົມເຫຼືອງເນເຈີເຮັດ ຊະນິດແຄັບຊູນ 60ແຄັບຊູນ
₭280.000 ນົມເຫຼືອງເນເຈີເຮັດ ຊະນິດແຄັບຊູນ 60ແຄັບຊູນ
ນົມເຫຼືອງເນເຈີເຮັດ ຊະນິດເມັດ 60ເມັດ/ກັບ
₭265.000 ນົມເຫຼືອງເນເຈີເຮັດ ຊະນິດເມັດ 60ເມັດ/ກັບ
ນົມເຫຼືອງເນເຈີເຮັດ ຊະນິດຜົງ 200g
₭455.000 ນົມເຫຼືອງເນເຈີເຮັດ ຊະນິດຜົງ 200g
₭309.000 ໄຮຄິວ ຊຸບເປີໂກຣເບີ03 1800g
ໄຮຄິວ ຊຸບເປີໂກຣສູດ1 600g
₭193.000 ໄຮຄິວ ຊຸບເປີໂກຣສູດ1 600g
ໄຮຄີວ ຊຸບເປີໂກຣລົດຈືດເບີ1 600g
₭120.000 ໄຮຄີວ ຊຸບເປີໂກຣລົດຈືດເບີ1 600g
ໄຮຄີວ ຊຸບເປີໂກຣລົດຈືດເບີ2 600g
₭158.000 ໄຮຄີວ ຊຸບເປີໂກຣລົດຈືດເບີ2 600g
ໄຮຄີວ ຊຸບເປີໂກຣສູດ1 600g
₭193.000 ໄຮຄີວ ຊຸບເປີໂກຣສູດ1 600g
ໄຮຄີວ 1ພັດລົດນໍ້າເຜີ້ງ 600g
₭82.000 ໄຮຄີວ 1ພັດລົດນໍ້າເຜີ້ງ 600g
ໄຮຄີວ ນົມຜົງລົດຈືດເບີ3 600g
₭82.000 ໄຮຄີວ ນົມຜົງລົດຈືດເບີ3 600g
ໄຮຄີວ ນົມຜົງລົດຈືດເບີ2 600g
₭112.000 ໄຮຄີວ ນົມຜົງລົດຈືດເບີ2 600g
ໄຮຄີວ ນົມຜົງລົດຈືດເບີ1 600g
₭120.000 ໄຮຄີວ ນົມຜົງລົດຈືດເບີ1 600g
ນົມດູໂກຣນໍ້າເຜີ້ງກິ່ນມະນີລາ ເບີ3 600g ແກັດ1*12
₭622.000 ນົມດູໂກຣນໍ້າເຜີ້ງກິ່ນມະນີລາ ເບີ3 600g ແກັດ1*12
ນົມດູໂກຣນໍ້າເຜີ້ງກິ່ນມະນີລາ ເບີ3 600g
₭55.000 ນົມດູໂກຣນໍ້າເຜີ້ງກິ່ນມະນີລາ ເບີ3 600g
ນົມດຸໂກ 1ພຣັດລົດຈຶດເບີ3 600g ແກັດ1*12
₭622.000 ນົມດຸໂກ 1ພຣັດລົດຈຶດເບີ3 600g ແກັດ1*12