ໝວດໝູ່

ຮ້ານຄ້າ

15 ພົບຜະລິດຕະພັນ
ເຂົ້າກ້ອງອົບກອບ 12g
₭26.000 ເຂົ້າກ້ອງອົບກອບ 12g
ເຂົ້າກ້ອງໄລ້ເບີຣີ່ 1kg
₭56.000 ເຂົ້າກ້ອງໄລ້ເບີຣີ່ 1kg
ເຂົ້າຫອມມະລິ 1kg
₭126.000 ເຂົ້າຫອມມະລິ 1kg
ບຸນຮຽງ ເຂົ້າຈ້າວຈຳປາຫອມ 5kg
₭65.000 ບຸນຮຽງ ເຂົ້າຈ້າວຈຳປາຫອມ 5kg
₭17.000 ບຸນຮຽງ ເຂົ້າຈ້າວກ້ອງ 1ກິໂລ
₭16.000 ຍອດຊຳ ເຂົ້າຈ້າວກ້ອງ 1ກິໂລ
₭7.500 ເຂົ້າແກງ ພະແນງໄກ່ 110g
₭7.500 ເຂົ້າແກງ ແກງຂຽວຫວານ 110g
₭7.500 ເຂົ້າກະເພົາໄກ່ 110g
₭7.500 ເຂົ້າໄກ່ຜັດຂິງ 110g
ບຸນຮຽງ ເຂົ້າຈ້າວຈຳປາ 1kg
₭13.000 ບຸນຮຽງ ເຂົ້າຈ້າວຈຳປາ 1kg
ພູນເງິນ 1kg ເຂົ້າສານຄຸນນະພາບ (ເຂົ້າຈ້າວ)
₭18.000 ພູນເງິນ 1kg ເຂົ້າສານຄຸນນະພາບ (ເຂົ້າຈ້າວ)
ພູນເງິນ 1kg ເຂົ້າໜຽວໄກ່ນ້ອຍ
₭18.000 ພູນເງິນ 1kg ເຂົ້າໜຽວໄກ່ນ້ອຍ
ພູນເງິນ 5kg ເຂົ້າສານຄຸນນະພາບ (ເຂົ້າຈ້າວ)
₭85.000 ພູນເງິນ 5kg ເຂົ້າສານຄຸນນະພາບ (ເຂົ້າຈ້າວ)
ພູນເງິນ 5kg ເຂົ້າໜຽວໄກ່ນ້ອຍ
₭85.000 ພູນເງິນ 5kg ເຂົ້າໜຽວໄກ່ນ້ອຍ