ອ່ານລາຍລະອຽດ

 ແຈກໆແຈກແທ້ແຈກຈິງລຸ້ນປັບຮັບໂຊກທັນທີລູກຄ້າຢາລື່ມໄປຊື່ເບຍໄຮນິເກັນໄດ້ທີ່ໂຊກໄຊມາດ ທຸກສາຂາ ດ່ວນໆ